Algemene Voorwaarden

sparkle paradise

Algemene voorwaarden van Sparkle Paradise, een handelsnaam van TBP Coaching, gevestigd te Leersum – Nederland.

Versie geldig vanaf 24-08-2019

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Sparkle Paradise. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sparkle Paradise, gevestigd te Leersum.
1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geef je aan akkoord te gaan met de leverings- en betalingsvoorwaarden. Sparkle Paradise behoudt zich het recht voor haar leverings- en / of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sparkle Paradise erkend.
1.4 Sparkle Paradise garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. PRIJZEN

2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpersoon de prijs verhoogt.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld (21% voor diensten en de meeste producten).

3. OFFERTES

3.1 Offertes van Sparkle Paradise zijn 30 dagen geldig. De voorwaarden kunnen daarna worden aangepast.

4. BETALING EN AFWEZIGHEID

4.1 Diensten en producten van Sparkle Paradise dienen vooraf te worden betaald.
4.2 Voor diensten die op factuurbasis worden geleverd geldt een betalingstermijn van 7 of 14 dagen.
4.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft Sparkle Paradise het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever geen gebruik meer kan maken van haar dienstverlening. Ook als de opdrachtgever mogelijk geen gebruik meer kan maken van de dienst, zal hij in ieder geval alsnog moeten voldoen aan de betalingsverplichting van openstaande facturen.
4.4 Wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal hij bij een goede relatie gebruik kunnen maken van alle diensten van Sparkle Paradise.

5. LEVERING EN RETOUR

5.1 Levering van online diensten en producten vindt direct plaats. Indien zich technische problemen voordoen, dient de opdrachtgever Sparkle Paradise hiervan op de hoogte te stellen en zal Sparkle Paradise er zo spoedig mogelijk voor zorgen dat de levering alsnog volgens afspraak zal plaatsvinden.
5.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet worden geretourneerd en er wordt geen restitutie verleend, zolang Sparkle Paradise voldoet aan de specificaties vermeld in het aanbod.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 Alle diensten en producten die door Mariëlle Duijndam en andere Sparkle Angels worden aangeboden via Sparkle Paradise vallen onder hun intellectuele eigendom. De klant mag deze informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze aan de klant is verstrekt, niet vermenigvuldigen en de copyright, merknaam, ontwerp, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
6.2 Sparkle Paradise behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie aan derden wordt medegedeeld.

7. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

7.1 Persoonlijke gegevens en verkregen gegevens over de opdrachtgever worden door Sparkle Paradise niet met derden gedeeld, tenzij de opdrachtgever hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
7.2 Deelnemers aan de diensten van Sparkle Paradise verklaren door hun deelname tevens vertrouwelijkheid met betrekking tot alle informatie die zij verkrijgen over Mariëlle Duijndam, Sparkle Angels, Sparkle Community leden en andere deelnemers. Deze informatie is vertrouwelijk en moet ook als zodanig worden behandeld om een veilige omgeving te garanderen.

8. ANNULERING

8.1 Sparkle Paradise heeft het recht om zonder opgave van redenen de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren of de door de opdrachtgever aangewezen persoon te weigeren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het gehele aan Sparkle Paradise betaalde bedrag met aftrek van de geleverde diensten tot de beëindiging.
8.2 Een Sparkle Service zonder overnachting kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering of verplaatsing binnen 48 uur is Sparkle Paradise gerechtigd het volledige overeengekomen tarief voor de dienst in rekening te brengen. Mislukte afspraken worden volledig in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na aanvang niet aanwezig is of vertrekt, is restitutie van het betaalde bedrag niet mogelijk.
8.3 Bij annulering van een Sparkle Service met overnachting, zoals een Sparkle Retreat, vindt geen restitutie plaats. De deelname kan door de opdrachtgever worden verplaatst naar een andere retraite of datum, welke plaatsvindt binnen 1 jaar na schriftelijke opzegging en het op de hoogte stellen van Sparkle Paradise. Het is ook mogelijk om deelname aan iemand anders over te dragen en dit onderling te regelen, mits Sparkle Paradise hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld.
8.4 Elke vorm van lidmaatschap binnen Sparkle Paradise kan te allen tijde onafhankelijk worden opgezegd. De reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. De annulering geldt voor het eerstvolgende incassobedrag.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welzijn. Diensten en producten van Sparkle Paradise zijn puur bedoeld ter ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling en dienen op deze manier gebruikt te worden.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Sparkle Paradise voor persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

10. WIJZIGING VOORWAARDEN

Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd door middel van een eenvoudige mededeling van Sparkle Paradise aan de opdrachtgever. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na kennisgeving, zijn de gewijzigde voorwaarden vanaf de datum van kennisgeving van toepassing op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle openstaande overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de bekendmaking.

OVEREENKOMST

Door deze site te bezoeken, ga je ermee akkoord je te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

SPARKLE PARADISE

© 2021 Alle Rechten Voorbehouden

Algemene Voorwaarden
Privacybeleid
Disclaimer
Contact