Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Sprankelparadijs, een handelsnaam van TBP Coaching, gevestigd te Delft
Versie geldig vanaf 16-11-2017 

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van Sprankelparadijs. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Sprankelparadijs, gevestigd te Delft.
1.2 Door het overmaken van een betaling voor een dienst of product geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Sprankelparadijs behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Sprankelparadijs erkend.
1.4 Sprankelparadijs garandeert dat de dienst of het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Prijzen
2.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien een tussenpartij prijsverhogingen doorvoert.
2.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van type- en zetfouten. Voor de gevolgen van type- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven (21% voor diensten, 6% voor goederen).

3. Offertes
3.1 Offertes van Sprankelparadijs zijn 30 dagen geldig. Hierna kunnen de voorwaarden aangepast worden.

4. Betaling & Verzuim
4.1 Diensten en producten van Sprankelparadijs dienen vooraf betaalt te worden.
4.2 Voor diensten die op factuurbasis geleverd worden, geldt een betaaltermijn van 7 of 14 dagen.
4.3 Indien de opdrachtgever verzuimt om binnen de gestelde tijd te betalen, heeft Sprankelparadijs het recht ervoor te zorgen dat de opdrachtgever niet langer van haar diensten gebruik kan maken. Ook al kan de opdrachtgever mogelijk geen gebruik meer maken van de dienst, zal zij in elk geval nog wel aan de betalingsverplichting van openstaande facturen moeten voldoen.
4.4 Wanneer de opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan, zal zij in geval van een goede verstandhouding weer gebruik kunnen maken van alle diensten van Sprankelparadijs.

5. Levering & Retour
5.1 Levering van online diensten en producten vindt direct plaats. Als hierbij technische problemen ondervonden worden dient de opdrachtgever Sprankelparadijs hierover te informeren en zal Sprankelparadijs er zo snel mogelijk zorg voor dragen dat de levering alsnog volgens de overeenkomst zal plaatsvinden.
5.2 Online diensten en downloadbare producten kunnen niet geretourneerd worden en er wordt geen restitutie verleend, zolang Sprankelparadijs aan de in het aanbod vermelde specificaties voldoet.

6. Intellectueel eigendom
6.1 Alle diensten en producten die via Sprankelparadijs door Mariëlle Duijndam aangeboden worden, vallen onder haar intellectuele eigendom. De afnemer mag deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de afnemer verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
6.2 Sprankelparadijs behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt overgebracht.

7. Privacy & Geheimhouding
7.1 Persoonlijke gegevens en verkregen informatie over de opdrachtgever zullen door Sprankelparadijs niet met derden gedeeld worden, tenzij hiervoor door de opdrachtgever schriftelijk toestemming is verleent.
7.2 Deelnemers aan diensten van Sprankelparadijs verklaren door deelname ook geheimhouding ten opzichte van alle informatie die zij hierdoor verkrijgen over Mariëlle Duijndam en andere deelnemers. Deze informatie is vertrouwelijk en dient ook als zodanig behandeld te worden om een veilige omgeving te waarborgen.

8. Annulering & Opzegging
8.1 Sprankelparadijs heeft het recht om zonder opgave van reden de dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Sprankelparadijs betaalde bedrag met aftrek van de tot de beëindiging wel geleverde prestaties.
8.2 Een Sprankeldienst zonder overnachting kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur, is Sprankelparadijs gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de dienst in rekening te brengen. Verzuimde afspraken worden volledig in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is bij of vertrekt na aanvang, is er geen restitutie van het betaalde bedrag mogelijk.
8.3 Bij annulering van een Sprankeldienst met overnachting, zoals een Sprankelweek, vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. De deelname kan door de opdrachtgever wel verplaatst worden naar een andere week welke plaats vindt binnen 6 maanden na het schriftelijk annuleren en informeren van het Sprankelparadijs. Het is tevens mogelijk om de deelname over te dragen aan iemand anders en dit onderling te regelen, op voorwaarde dat het Sprankelparadijs tijdig geïnformeerd wordt.
8.4 Elk vorm van lidmaatschap binnen het Sprankelparadijs kan op elk gewenst moment zelfstandig geannuleerd worden. Er vindt geen restitutie plaats van de bedragen die al betaald zijn. De annulering is van toepassing op het eerstvolgende incassobedrag.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Opdrachtgevers en cliënten zijn volledig verantwoordelijk voor hun persoonlijke gezondheid en welbevinden. Diensten en producten van Sprankelparadijs zijn puur ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling bedoeld en dienen op die manier gebruikt te worden.
9.2 Elke aansprakelijkheid van Sprankelparadijs voor persoonlijke schade, bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

10. Wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden kunnen door enkele mededelingen zijdens Sprankelparadijs aan opdrachtgever worden gewijzigd. Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe overeenkomsten alsook op alle nog lopende overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.

Pin It on Pinterest