Disclaimer

Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat je deze website gebruikt.

De website en de inhoud ervan zijn eigendom van Mariëlle Duijndam (“Bedrijf”, “wij” of “ons”). De term “u” verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

We behouden ons het recht voor om deze website disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en door de website en de inhoud ervan te gebruiken, gaat u akkoord met de website disclaimer zoals deze wordt weergegeven, ongeacht of u deze hebt gelezen of niet. Als u het niet eens bent met deze website disclaimer, gebruik dan onze website of de inhoud ervan niet.

Alleen voor educatieve en informatieve doeleinden

De informatie die op of via onze website, programma’s, producten en diensten wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en worden aan u ter beschikking gesteld als zelfhulpmiddelen voor uw eigen gebruik.

Geen medisch of geestelijk gezondheidsadvies

De informatie op onze Website, Programma’s of Diensten is niet bedoeld ter vervanging van medisch of psychisch advies dat kan worden verstrekt door uw eigen medische of geestelijke gezondheidswerker. Hoewel er zorg is besteed aan het voorbereiden van de aan u verstrekte informatie, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten of weglatingen, en aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade op welke manier dan ook ontstaan. U wordt hierbij geadviseerd om uw medische en geestelijke gezondheidswerkers te raadplegen voor alle vragen en zorgen die u heeft, of hierna heeft met betrekking tot uw eigen welzijn en alle informatie gepresenteerd door onze website, programma’s of diensten met betrekking tot uw specifieke situatie.

Persoonlijke verantwoordelijkheid

Onze website, programma’s, producten en diensten zijn bedoeld om de verstrekte informatie nauwkeurig weer te geven. U erkent dat u vrijwillig deelneemt aan het gebruik van onze website, programma’s, producten en diensten, en alleen u bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw resultaten. U stemt ermee in uw eigen onderzoek te doen en oordeel te gebruiken voordat u een aanbeveling of advies toepast die u op of via onze website, programma’s, producten en diensten ontvangt. U erkent dat u de volledige verantwoordelijkheid neemt voor uw gezondheid, leven en welzijn en voor alle beslissingen nu en in de toekomst.

Geen enkele vorm van garantie

Het is onze rol om u te ondersteunen en bij te staan bij het bereiken van uw doelen, maar uw succes hangt voornamelijk af van uw eigen inzet, motivatie, toewijding en opvolging. We kunnen en zullen niet garanderen dat u een bepaald resultaat zult behalen, en u accepteert en begrijpt dat de resultaten van persoon tot persoon verschillen. Het succes van elk individu hangt af van zijn of haar achtergrond, toewijding, verlangen en motivatie, en een hele reeks aanvullende factoren. Zoals bij elk programma of elke dienst die u aanschaft, kunnen uw resultaten variëren en zijn ze gebaseerd op vele variabelen, zodat er geen garanties kunnen worden gegeven. Alle verklaringen of voorbeelden die via onze website, programma’s, producten en diensten worden getoond, zijn slechts schattingen van wat er mogelijk voor u mogelijk is. Er kan geen garantie worden gegeven over een bepaald resultaat op basis van het gebruik van onze website, programma’s, producten of diensten. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het welslagen of mislukken van uw beslissingen, de toename of afname van uw geluk, of enig ander resultaat van welke aard dan ook dat u kunt hebben als resultaat van informatie die aan u wordt gepresenteerd via onze website, programma’s, producten en diensten. U bent zelf verantwoordelijk voor uw resultaten.

Overname van risico

Er zijn soms onbekende individuele risico’s en omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van onze website, programma’s, producten en diensten die niet kunnen worden voorzien en die de resultaten kunnen beïnvloeden of verminderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw persoonlijke keuzes of handelingen voor, tijdens of na het gebruik van onze website, programma’s, producten en diensten. U begrijpt dat elke vermelding van een suggestie of aanbeveling op of via onze website, programma’s, producten of diensten op eigen risico moet worden genomen, zonder enige aansprakelijkheid van onze kant, in het besef dat er een zeldzame kans is dat ziekte, letsel of zelfs de dood zou het gevolg kunnen zijn. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de gevolgen van uw gebruik of niet-gebruik van enige informatie die door ons op welke manier dan ook wordt verstrekt. Uw gebruik, of niet-gebruik, van deze informatie is op eigen risico, en u vrijwaart ons van enige aansprakelijkheid of verlies dat u, uw bedrijf, of uw familie of kinderen, of een andere persoon, kunnen oplopen door uw of hun gebruik. Of het niet gebruiken van de verstrekte informatie.

Beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en vrijwaring van claims

Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, producten of materialen die u aanvraagt of ontvangt via of op onze website, programma’s, producten of diensten. In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u of een andere partij voor enige vorm van directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade voor enig gebruik van of vertrouwen op onze website, programma’s, producten en diensten, of op de aangeslotenen, op welke manier dan ook, en u ontslaat ons hierbij van alle claims; inclusief, maar niet beperkt tot, die met betrekking tot gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, persoonlijk letsel, ongelukken, verkeerde toepassing van informatie of enig ander verlies, fysieke of mentale ziekte, toestand of probleem, of anderszins, zelfs als we uitdrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of moeilijkheden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor ongevallen, vertragingen, verwondingen, letsel, verlies, schade, overlijden, gederfde winst, persoonlijke of zakelijke onderbrekingen, verkeerde toepassing van informatie, fysieke of mentale ziekte, toestand of probleem, of anderszins, als gevolg van een handeling of verzuim van een of ander bedrijf, of het nu eigenaren, personeel, agenten of anderszins is, die aangesloten zijn bij iemand of een bedrijf dat betrokken is bij het leveren van onze programma’s, producten of diensten. U stemt ermee in dat u ons en onze werknemers, directeuren, personeel, consultants, agenten, gelieerde ondernemingen of iemand anders die aan ons is gelieerd, volledig en totaal vrijwaart, schadeloos stelt en vrijlaat van alle aansprakelijkheid, schade, oorzaken van actie, aantijgingen, rechtszaken, geldsommen, claims en eisen van welke aard dan ook, in de wet of in billijkheid, die u ooit tegen ons hebt gehad, nu hebt of in de toekomst zult hebben, die voortvloeien uit uw deelname aan of op enigerlei wijze verband houden met onze website, programma’s, producten en diensten, zelfs als we van tevoren op de hoogte waren van de mogelijkheid van een dergelijke claim. In het geval dat u enige informatie, geschenk, product, programma of dienst gebruikt die op of via onze website, programma’s, producten en diensten door ons wordt verstrekt of aan ons gelieerd is, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid.

Affilliates

Van tijd tot tijd kunnen we iets promoten of samenwerken als een partner met andere individuen of bedrijven waarvan de programma’s, producten en diensten aansluiten bij die van ons. In het kader van transparantie willen we dat u zich ervan bewust bent dat er gevallen kunnen zijn waarin we onze partners promoten of op de markt brengen en in ruil daarvoor ontvangen we financiële compensatie in de vorm van aangesloten vergoedingen en / of andere beloningen. Houd er rekening mee dat we zeer selectief zijn ten aanzien van de partners wiens programma’s, producten en / of diensten die we promoten en we promoten of delen alleen de programma’s, producten en diensten van degenen die met ons resoneren en in grote mate zelf waarderen. Tegelijkertijd dient dergelijke promotie of marketing niet als enige vorm van goedkeuring. U moet nog steeds uw eigen oordeel gebruiken wanneer u een dergelijk aangesloten programma, product of dienst gebruikt of koopt om te bepalen of het voor u geschikt is, aangezien we afzien van alle aansprakelijkheid met betrekking tot een van onze gelieerde ondernemingen, inclusief hun programma’s, producten of diensten.

Geen goedkeuring

Verwijzingen of links op onze website, programma’s, producten of diensten naar de informatie, meningen, adviezen, programma’s, producten of diensten van een ander individu, bedrijf of entiteit vormen niet onze formele goedkeuring. We delen alleen informatie voor uw eigen zelfhulp. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website, blogs, e-mails, video’s, sociale media, programma’s, producten en / of diensten van off-site webpagina’s, bedrijven of personen waarnaar wordt verwezen of waarnaar wordt verwezen op onze website, programma’s, producten of diensten. Mocht een link op onze website of in een van onze programma’s, producten of diensten verschijnen of in de website, het programma, het product of de dienst van een ander individu, bedrijf of entiteit, dan vormt dit op geen enkele manier onze formele goedkeuring van hen, hun bedrijf of hun website.

Neem contact op

Door onze website, programma’s, producten en diensten te gebruiken, geeft u impliciet aan dat u akkoord gaat met alle delen van de bovenstaande disclaimer. Als u vragen heeft over deze Disclaimer, neem dan contact met ons op via info@marielleduijndam.com.

Follow me
© 2022 Mariëlle Duijndam | Alle rechten voorbehouden
Realisatie